Home

De Ontwikkelinstelling Film en Audio Visuele Media is een nieuwe organisatie voor talent- en skillsontwikkeling voor working professionals in de film en audiovisuele sector. Deze netwerkinstelling wordt gesteund door, en verbindt de activiteiten van haar stakeholders zoals festivals, broedplaatsen, vak- en brancheverenigingen, fondsen, omroepen en streamingdiensten.

Kwartiermakers Dana Linssen (filosoof, docent en filmcriticus) en Joost de Vries (producent) zullen in 2020 het programma en de organisatiestructuur verder uitwerken.

Deze ontwikkelinstelling is een start-up. En zoals elke start-up betekent dat investeren. Het belangrijkste product is de investering in human capital, in talent en ontwikkeling. De resultaten daarvan zullen terug te zien zijn in cultureel en maatschappelijk kapitaal, in netwerken en community-vorming. In bevlogen producties. En omdat film ook een industrie is, ook economisch.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: voorzitter Ernestine Comvalius (directeur van het Bijlmer Parktheater) en bestuursleden: Ena Sendijarevic (filmmaker) en Matthijs Wouter Knol (directeur van de European Film Market van het Filmfestival Berlijn)

 

Contact

Mail: info@filmenav.nl
Tel: +316 48 60 45 12
Telefonisch bereikbaar van maandag – donderdag / 09:00 – 17:00 uur

Visie & MissieWat is de Ontwikkelinstelling Film en Audio Visuele Media?

De Ontwikkelinstelling Film en Audio Visuele Media is een nomadische netwerkorganisatie nieuwe stijl die verbindt en innoveert. Die oog heeft voor speelfilms, animatie, documentaires, series en andere soorten audiovisuele producties op vele schermen en platforms, evenals producties die de grenzen van genres en media opzoeken. Maar ook voor de doorwerking van experiment en innovatie in publieksfilms en kwaliteitsdrama. Dat zijn voor ons geen abstracte begrippen; ze komen voort uit de essentie van het vakgebied.

Verhalen verbinden mensen, films en audiovisuele mediaproducties zijn een verbinding van vele vakdisciplines en zonder voortdurende durf en experimenteerdrift van makers die zowel visionairs, tovenaars als entrepreneurs zijn, keken we nog steeds korte zwartwitfilmpjes op de kermis.

Film en audiovisuele media zijn momenteel de meest toonaan­gevende kunstvormen. Hun invloed strekt zich uit tot in de beeldende kunsten en de podiumkunsten, heeft raakvlakken met gaming en virtual reality en is zichtbaar in maatschappelijke discussies over represen­tatie, diversiteit en inclusie en de rol van techniek (in het gebruik van artificial intelligence, algoritmes en deep fake-software) en daarmee de betrouwbaarheid en accountability van de journalistieke media, en de werking van de democratie. Deze genre- en discipline-over­stijgende vragen en kruisbestuivingen vormen de inspiratie van alle activiteiten van de instelling.

De ontwikkelinstelling is practice based. Wij doen niet wat elders al gebeurt, maar voeren wel regie en redactie om de doelgroepen te vergroten, en daarmee ook de efficiëntie en de doelmatigheid van de acti­viteiten van de stakeholders.

Daarnaast is er door de snel veranderende markt, onder meer door steeds nieuwe technieken en de komst van streamingplatforms en nieuwe audiovisuele vormen als immersieve en interactieve media ook een aanzienlijk deel aan skills dat niet of onvoldoende is gedekt. Ook sluiten Nederlandse producties nog onvoldoende aan op de inter­nationale filmwereld. Een van de manieren om dat op te lossen is door niet alleen met binnenlandse maar ook met buitenlandse trainingsinitiatieven te gaan samenwerken, en bestaande workshops in aangepaste vorm in Nederland aan te bieden.

Wij zien denken en filosoferen en risico’s nemen evenzeer als skills als vakmatige talenten. Het voeden daarvan met ideeën – met filosofie en wetenschap, met het met nieuwe ogen kijken naar oude films – is in iedere fase van de loopbaan van een working professional aan de orde.

5 KernactiviteitenDe Ontwikkelinstelling Film en Audiovisuele Media kent vijf kernactiviteiten

1. Kenniscentrum

Het kenniscentrum inventariseert en ontsluit samen met de stakeholders nationaal en internationaal aanbod op het gebied van talent- en skillsontwikkeling, na- en bijscholing, ateliers, labs en residencies voor professionals in het film- en audiovisuele veld. Het verbindt stakeholders, vak- en brancheverenigingen, festivals, regionale hubs en broedplaatsen, opleidingen en programma’s voor working professionals in verschillende stadia van hun loopbaan. Dit vormt de basis voor de verdere activiteiten.

2. Networking, matchmaking, coaching

Samen met stakeholders, vak- en brancheverenigingen, festivals, regionale hubs en broedplaatsen en individuele makers worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Ook wordt onderzocht welke bestaande programma’s kunnen worden uitgebreid, versterkt en breder toegankelijk gemaakt; welke acute ontwikkelingsvragen uit de sector kunnen worden opgelost door bestaande programma’s naar Nederland te halen en voor meer professionals toegankelijk te maken. Op termijn zal de instelling ook stages en ervaringsplekken voor working professionals gaan bemiddelen.

3. Cursorisch aanbod

Uit een eerste inventarisatie in de sector is gebleken dat er duidelijke en acute lacunes zijn in skills en ontwikkeling op het gebied van onder andere (post)productie in de breedste zin, camera-acteren, immersief, interactief en meerstemmig storytelling. Hier ontwikkelt de instelling in samenspraak met de stakeholders nieuwe één- en meerdaagse programma’s, die op verschillende locaties kunnen worden uitgerold.

4. Vrijplaats ontwikkeltrajecten

Naast de kortlopende talent- en skillstrajecten uit het Cursorisch Aanbod, zullen er jaarlijks twee ontwikkeltrajecten van enkele maanden plaatsvinden voor teams van talentvolle working professionals zonder directe productieverplichting. Leidend is dat deze trajecten gebruikmaken van bestaande infrastructuur en evenementen als de IDFA Academy Summerschool, het Boost NL-programma van het Nederlands Film Festival en het IFFR Pro-programma voor deling van experts, networking en inbedding in de (inter)nationale structuur, maar daarnaast ook vrije ontwikkel- en reflectieruimte bieden.

Deze ontwikkelruimte faciliteert het onderzoek naar en de uitwerking van een practice based ontwikkelvraag en onderscheidt zich door zijn kortere looptijd en practise based perspectief van bestaande masteropleidingen voor artistic research. De Vrijplaats biedt ruimte voor experiment, peer to peer review en intervisie en het toetsen van de Nederlandse praktijk aan zowel de internationale praktijk als het actuele discours over film en audiovisuele media.

Makers worden zo in staat gesteld hun artistieke signatuur en kwaliteit te verdiepen, terwijl er tevens ruimte is om aan de hand van de ontwikkelvraag vaardigheden up to date te houden of te ontwikkelen, evenals netwerkvorming, loopbaanontwikkeling, ontwikkeling publieksbewustzijn en ondernemerschap.

5. Denktank

Een Ontwikkelinstelling voor Film en Audio Visuele Media is ook een plek waar de ontwikkelingen in de film- en audiovisuele mediasector (en daarbuiten) zelf onderwerp van reflectie zijn. Enerzijds om de curriculumvorming en programma’s in alle geledingen zo flexibel en up to date mogelijk te houden. Anderzijds ook om te kunnen anticiperen op de gevolgen die technologische en culturele ontwikkelingen op termijn kunnen hebben voor de film en audiovisuele mediawereld in de breedste zin. Hierbij valt te denken aan ontwikkelingen op het gebied van virtual reality en artificiële intelligentie, maar ook aan vragen rondom mediagebruik en de gevolgen daarvan voor de manieren waarop onze samenlevingen functioneren. Evenals aan vragen rondom inclusiviteit, representatie, en de anticipatie op veranderingen in de productie- en vertoningsketen.

Vrijplaats 2020de nieuwe wildernis

Data: 23 september tot 16 december 2020
Locatie: Online en op locatie – Koivistokade 58, 1013 BB  Amsterdam
Kosten: geen
Deadline: 29 juli

MELD JE HIER AAN!

Vrijplaats
Hoe ziet de toekomst eruit van filmische en audiovisuele verhalen op alle schermen die ons omringen? Begint zo’n verhaal altijd met een idee, een gebeurtenis, een plot? Of kan het ook ontstaan uit een beeld, ruimte, situatie, locatie, kleur, muziek of acteren? Levert dat andere manieren van vertellen op? De Vrijplaats van de Ontwikkelinstelling Film en Audio Visuele Media geeft dit najaar vrije werk- en denkruimte aan film- en av-makers om te spelen en experimenteren met een onderzoeksvraag over de ontwikkeling van filmische en audiovisuele verhalen die niet binnen de bestaande ontwikkeltrajecten past. Van diepgaande research naar een onderwerp, tot een binnenstebuitengekeerde ontwerpfase; nu is het moment om die vragen concreet te maken waarvan je altijd denkt dat er geen tijd of gelegenheid voor is.

Kortom, wil je jouw kennis verdiepen of verbreden? Het maakproces innoveren? Wil jij samenwerken met professionals uit andere disciplines om tot nieuwe inzichten te komen? Dan is dit de plek waar je hiervoor terecht kan. Behalve tijd en ruimte om samen met mentoren en experts aan jouw eigen onderzoek te werken is er een gezamenlijk programma rondom het thema ‘De nieuwe wildernis’. Het programma wordt in december afgesloten met een openbare presentatie voor film- en av-collega’s. De Vrijplaats zal zoveel mogelijk op locatie plaatshebben in Amsterdam, maar hangende de maatregelen rondom COVID-19 kan het programma ook geheel of gedeeltelijk online plaatsvinden.

Voor wie?
Of je nou storyboards tekent, scenario’s schrijft, locaties zoekt, filmmuziek componeert, games ontwikkelt, personages speelt of de beste kaders verzint om filmische verhalen voor alle schermen te visualiseren, iedere working professional in film en audiovisuele media die een plan heeft om zich verder te ontwikkelen wordt uitgenodigd om zich aan te melden voor de Vrijplaats. Je hebt minimaal vijf jaar een eigen beroepspraktijk, en meegewerkt aan producties die een openbare vertoning of presentatie hebben gehad. We hebben plek voor in totaal acht makers, waarbij de nadruk ligt op een diversiteit aan ervaringen en achtergronden. Makers worden aangemoedigd zich in teams aan te melden, bij voorkeur in combinaties van disciplines, zoals DoP’s met editors, componisten met acteurs, regisseurs met production designers, scenaristen met gamemakers of VR-experts. Zie de Vrijplaats als een open en creatieve ruimte, een laboratorium en een onontgonnen terrein waar alle vragen die bijdragen aan de verdieping en verbetering van je makerschap en de film- en av-sector tot hun recht kunnen komen.

De nieuwe wildernis
Parallel aan je eigen research onderzoeken we een gezamenlijk thema. De eerste editie van Vrijplaats staat in het teken van ‘De nieuwe wildernis’. Die nieuwe wildernis is alles wat zich voorbij de grenzen bevindt van hoe filmische verhalen en av-producties momenteel worden bedacht en geproduceerd. Dat is een wereld die in rap tempo verandert en evolueert. Technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, sociale kwesties, vragen rondom diversiteit, inclusie en representatie, evenals de huidige coronacrisis brengen dit nog verder in een stroomversnelling. Is de toekomst digitaal, online, virtueel, blended? En wat voor gevolgen heeft dat voor wat wij realistisch, werkelijk, waar en authentiek noemen? Via gezamenlijke seminars en masterclasses gaan we op avontuur in die nieuwe wildernis en op zoek naar de toekomst van verhalen vertellen voor alle schermen.

Praktisch
Deze eerste Vrijplaats vormt de basis voor een toekomstig terugkerend traject. Je bent dus tegelijkertijd onderzoeker en vormgever van de Vrijplaats.
•           De Vrijplaats is bestemd voor working professionals in film en media, met minimaal 5 jaar ervaring.
•           Deelnemers krijgen een eenmalig stipendium van € 3000,- om een deel van de kosten
voor levensonderhoud te dekken.
•           Tijdsbesteding ca. 28 uur per week.
•           De deelnemers werken naar een afsluitende gezamenlijke presentatie toe.
•           Voertaal Engels.

Cursus ‘COVID manager on set’

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie.

Omdat de implementatie van het protocol nieuw en complex is, is er behoefte aan training en ondersteuning. Dit om de uitvoering en naleving sectorbreed op consistente wijze te laten plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de grote verschillen tussen producties en departementen.

De Ontwikkelinstelling Film en Audiovisuele Media heeft het initiatief genomen om mensen op te leiden voor de functie/verantwoordelijkheden van Covid Manager On Set.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Kennis van het Covid-19 protocol, de toolkit,
    Websites RIVM, Rijksoverheid, politie, veiligheidsregio’s,
    Concrete medische kennis over de ziekte, overdraagbaarheid, het lezen van het corona dashboard.
  2. BHV cursus
  3. Communicatie, handhaving en conflictbeheersing

De kosten van de cursus kunnen in de productiebegroting meegenomen worden als meerkosten die onder de Covid 19 steunmaatregelen van het Nederlands Filmfonds vallen.

Informatie

Binnenkort zal er een nieuwe cursus worden opgestart.
Wil je hierover geïnformeerd worden, laat dan hier je gegevens achter.

Voor overige vragen kun je een mail sturen naar info@filmenav.nl t.v.v. ‘Cursus Covid Manager on set’.

COVID MANAGER ON SET (cursus volledig doorlopen)

VOORNAAM ACHTERNAAM TELEFOONNUMMER EMAIL ADRES
Annemiek Munneke 06 46 00 40 06 annemiek.munneke@icloud.com
Boris Klatser 06 55 14 59 04 boris@nbf.nl
Friso de Ronden 06 81 77 24 30 friso@meetcliff.nl
Jimmy Groeneveld jimmy@quintenfilm.com
Joost van Schie info@joostvanschie.com
Laura Mulckhuijse lmulckhuijse@gmail.com
Luna de Groot 06 51 05 34 72 Info@lunadegroot.nl 
Mira Mendel mira@interakt.nl
Noa Bolssens  
Outjer Bot Outjerbot@gmail.com
Philip Harthoorn